biedrība

Latvijas Onkologu asociācija

Latvijas Onkologu asociācija ir brīvprātīga profesionāla organizācija, kas apvieno Latvijā darbojošos nozares speciālistus onkoloģijas jomā (onkologus, ķirurgus, ķīmijterapeitus, radiologus terapeitus (staru terapeitus), radiologus diagnostus, ginekologus, urologus, LOR speciālistus, morfo-citologus u.c.) neatkarīgi no to pilsonības, tautības, reliģiskās un politiskās pārliecības.

Biedrība ir Latvijas Onkologu zinātniskās biedrības tradīciju un mērķu pārmantotāja.

Biedrības mērķis ir rūpēties par sabiedrības vispārējās veselības veicināšanu un onkoloģisko slimību profilaksi, nodrošinot augsti kvalificētu onkoloģijas speciālistu sagatavošanu un tālākizglītību, veicinot zinātniskos pētījumus onkoloģijā un strādājot pie pacientu ārstēšanas efektivitātes uzlabošanas.

Par biedrības biedru var būt jebkura fiziska persona, kura normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā ir sertificēta ar onkoloģijas nozari saistītā specialitātē.

img

Galvenie uzdevumi

Juridiskā aizsardzība

Organizēt savu biedru juridisko aizsardzību, kā arī izskatīt sūdzības par biedru profesionālo kompetenci un biedru pārkāpumiem

Stratēģija

Piedalīties stratēģijas izstrādē savā specialitātē

Starptautiskā sadarbība

Iesaistīties starptautisko profesionālo asociāciju darbībā

Sertifikācija un atestācija

Sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību izstrādāt sertifikācijas un atestācijas standartprasības savā specialitātē, veikt speciālistu sertifikāciju un atestāciju un piedalīties citu publisko funkciju izpildē

Zinātne

Koordinēt zinātnisko darbību savā nozarē

Tīklošanās

Veicināt savu biedru savstarpējos kontaktus ar kolēģiem ārvalstīs

Izglītības popularizēšana

Kopt un popularizēt Latvijas medicīniskās izglītības tradīcijas

Speciālistu sagatavošana

Rūpēties par onkoloģijas speciālistu profesionālo sagatavošanu un viņu kvalifikācijas pilnveidošanu, aktīvi piedaloties izglītības programmas izstrādāšanā un realizācijā savā specialitātē Latvijā un ārvalstīs

Diagnostika

Ieviest jaunas diagnostikas metodes

Konferences un simpoziji

Organizēt un rīkot konferences un simpozijus zinātniski praktiskos un organizatoriskos jautājumos