Latvijas Onkologu asociācijas

Statūti

Rīga, 2017. gada 12. aprīlī

1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas Onkologu asociācija (turpmāk – Biedrība).

1.2. Biedrība ir brīvprātīga profesionāla organizācija, kas apvieno Latvijā darbojošos nozares speciālistus onkoloģijas jomā (onkologus, ķirurgus, ķīmijterapeitus, radiologus terapeitus (staru terapeitus), radiologus diagnostus, ginekologus, urologus, LOR speciālistus, morfo-citologus u.c.) neatkarīgi no to pilsonības, tautības, reliģiskās un politiskās pārliecības.

1.3. Biedrība ir Latvijas Onkologu zinātniskās biedrības tradīciju un mērķu pārmantotāja.

2.1. Biedrības mērķis ir sabiedrības vispārējās veselības veicināšanai un onkoloģisko slimību profilaksei nodrošināt augsti kvalificētu onkoloģijas speciālistu sagatavošanu un tālākizglītību, zinātnisko pētījumu onkoloģijā veicināšanu un efektīvāku pacientu ārstēšanas rezultātu sasniegšanu.

2.2. Biedrības mērķa sasniegšanai, Biedrība veic sekojošas darbības:

  • Rūpējas par onkoloģijas speciālistu profesionālo sagatavošanu un viņu kvalifikācijas pilnveidošanu, aktīvi piedalās izglītības programmas izstrādāšanā un realizācijā savā specialitātē Latvijā un ārvalstīs;
  • sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību Izstrādā sertifikācijas un atestācijas standartprasības savā specialitātē, veic speciālistu sertifikāciju un atestāciju un piedalās citu publisko funkciju izpildē;
  • piedalās stratēģijas izstrādē savā specialitātē;
  • koordinē zinātnisko darbību savā nozarē;
  • ievieš jaunas diagnostikas metodes;
  • organizē savu biedru juridisko aizsardzību, kā arī izskata sūdzības par biedru profesionālo kompetenci un biedru pārkāpumus;
  • iesaistās starptautisko profesionālo asociāciju darbībā;
  • veicina savu biedru savstarpējos kontaktus ar kolēģiem ārvalstīs;
  • organizē un rīko konferences un simpozijus zinātniski praktiskos un organizatoriskos jautājumos;
  • kopj un popularizē Latvijas medicīniskās izglītības tradīcijas.

2.3. Biedrības mērķis nav peļņas gūšana.

3.1 Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.1. Par biedrības biedru var būt jebkura fiziska persona, kura normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā ir sertificēta ar onkoloģijas nozari saistītā specialitātē.

4.2. Persona, kura vēlas iestāties Biedrībā, iesniedz Biedrības valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada.

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.6.1. biedram ir anulēts ārsta sertifikāts;
4.6.2. biedrs saistībā ar profesionālo darbību ir saukts pie administratīvās vai kriminālatbildības;
4.6.3. biedrs ir pieļāvis rupju profesionālās ētikas kodeksa pārkāpumu;
4.6.4. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.6.5. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.6.6. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.6.7. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.8. Ar biedru kopsapulces lēmumu par izciliem nopelniem biedrības mērķu sasniegšanā biedram pēc divu citu biedru ierosinājuma var piešķirt godabiedra statusu, kas atbrīvo biedru no pienākuma maksāt biedra naudu un piešķir padomdevēja tiesības.

4.9. Biedrībā veicinātāja biedra statusā bez balsstiesībām pēc divu citu biedru ierosinājuma ar Biedru kopsapulces lēmumu var tikt uzņemta jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veicina Biedrības mērķa sasniegšanu.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. izstāties no Biedrības, iepriekš rakstiski paziņojot par to Biedrības valdei.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus un ievērot Biedrības iekšējās kārtības noteikumus,
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; sistemātiska biedru naudas nemaksāšana uzskatām par vēlēšanos izstāties no Biedrības,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu realizēšanu. Tiek uzskatīts, ka biedrs ir aktīvi līdzdarbojies Biedrības darbībā, ja biedrs ir apmeklējis vismaz 2/3 no Biedru sapulcēm kopš uzņemšanas Biedrībā,
5.2.4. saudzēt Biedrības materiālās vērtības,
5.2.5. biedram ir pienākums sniegt informāciju Biedrībai par jebkurām izmaiņām informācijā par sevi, kas ietver: vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, adresi, telefona numuru.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.1. Biedrības augstākā institūcija ir biedru sapulce.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz biedra norādīto elektroniskā pasta adresi.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no biedriem.

7.7. a biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 4 valdes locekļiem.

8.2. Valdi uz 5 gadiem ievēl Biedru kopsapulce.

8.3. Par valdes locekli var ievēlēt Biedrības biedru, kas uzņemts Biedrībā vismaz 12 mēnešus pirms ievēlēšanas Valdē un atbilst Biedrības statūtu 5.2.3. punktā noteiktajām prasībām.

8.4. Valdes locekļa kandidātu var izvirzīt vismaz 15 biedri, iesniedzot rakstisku pieteikumu valdei vai Biedru sapulces vadītājam, ja kandidāts tiek izvirzīts Biedru sapulces laikā.

8.5. Pēc valdes ievēlēšanas biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju.

8.6. Valdes locekļus ar valdes lēmumu var individuāli pilnvarot veikt noteikta veida darbības, nosakot individuālu atbildību par šī pilnvarojuma izpildi.

8.7. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, pārējie valdes locekļi ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību kopīgi ar 2 valdes locekļiem.

8.8. Valdes loceklis savus pienākumus pilda bez atlīdzības.

8.9. Valde pēc valdes priekšsēdētāja ieteikuma var iecelt izpilddirektoru, kas nav valdes loceklis.

8.10. Izpilddirektora kompetencē ir Biedrības sekretariāta, ja tāds ir izveidots, darba organizēšana, valdes sēžu un Biedru kopsapulču sagatavošanas un sasaukšanas un norises organizēšana, kā arī Biedrības grāmatvedības reģistru kārtošana.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē biedru sapulce uz nenoteiktu laiku.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos.

10.1. Biedrības mantu veido:
10.1.1. naudas līdzekļi, kurus Biedrība iegūst samaksātās biedru naudas veidā. Biedra naudas apmērs tiek noteikts ar biedru sapulces lēmumu;
10.1.2. biedru un trešo personu dāvinājumi un ziedojumi;
10.1.3. Biedrība papilddarbības veidā var veikt saimniecisko darbību, tajā skaitā iegūstot un atsavinot mantu.

10.2. Ienākumus no Biedrības mantas drīkst izmantot vienīgi statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

10.3. Par saimnieciskās darbības rezultātā iegūtās mantas izlietošanu lemj Biedrības valde Biedru sapulces apstiprinātā budžeta ietvaros.

10.4. Biedrība var pirkt pakalpojumus un mantu, ja tas ir nepieciešams efektīvākai Biedrības mērķu sasniegšanai.

10.5. Biedrība savu mērķu sasniegšanai var iesaistīties citās biedrībās un dibināt nodibinājumus.

Statūti pēdējo reizi grozīti: 12.04.2017